Imagen Agrupacion

Programa Electoral 2019

GESTIÓ ECONÒMICA I MUNICIPAL

 • No inclourem a les nos- tres llistes a processats, encausats o investigats en procediments judicials.
 • Millora de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
 • Aprovarem la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament.
 • Subvencionarem l’IBI a la vivenda habitual de persones amb di cultats econòmiques
 • TRANSPARÈNCIA
 • Garantirem una proximitat real del batle amb tots els nuclis i, amb totes les persones. Un batle per la gent.
 • Assemblees públiques periòdiques de l’equip de govern amb els ciutadans, associacions i col·lectius del municipi per tractar els diferents temes d’interès.
 • Millorarem el portal de transparència com aposta real per garantir la claredat i honestedat com a forma de bon govern i la rendició de comptes.
 • A final de cada any, es publicarà un resum amb les principals inversions i actuacions previstes als pressupostos anuals.
 • INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
 • Els plens municipals seran retransmesos en directe per internet.
 • Millorar l’accessibilitat telemàticament, mitjançant els canals existents de comunicació o d’incidències, i establint-ne de nous.
 • Ampliarem els tràmits administratius a realitzar a través de la web de l’Ajuntament per ser més àgils i propers, i donar un millor servei als ciutadans.
 • Continuarem amb la millora i reducció administrativa de tràmits per facilitar la gestió a ciutadans, emprenedors i empreses.
 • Millora de les xarxes de WiFi , i posar-ne a tots els llocs públics dels municipis, i garantirem l’accés ainternet gratuït i il·limitat.
 • Instar les empreses de comunicació a l’arribada de la fibra òptica a tot el terme municipal.
 • SEGURETAT CIUTADANA
 • Promoure la col·laboració de l’Educador de carrer i el policia tutor per tal d’atendre a nins i joves en risc d’exclusió social.
 • Millorarem les condicions laborals de la policia municipal, respectarem la seva autonomia, i portarem a terme mesures per augmentar-ne la plantilla.
 • Augmentarem la presència policial a cada nucli i crearem la «patrulla verda» amb les funcions de vigilància ambiental i protecció del medi ambient
 • Posarem en marxa programes transversals de seguretat en les escoles i els seus entorns.
 • Aplicarem les ordenances pel que fa a l’incivisme dels propietaris d’animals domèstics i, paral·lelament, promourem nous espais lliures per a cans i fomentarem la cultura de la responsabilitat respecte a la tinença d’animals domèstics.
 • Estudiarem la instal·lació de càmeres de seguretat a diversos espais amb alts nivells d’incidències.

SALUT

 • L’Hospital per a malalts crònics estarà garantit i serà una realitat dintre dels propers anys
 • Impulsarem la reforma de la Casa del Mar (Unitat Bàsica de Salut) de Portocolom, i millores a la resta de centres de salud del municipi.
 • BENESTAR
 • Implementarem programes que promoguin un estil de vida actiu, especialment per reduir el sobrepès i tots els problemes derivats per un estil de vida sedentari. Per aquest objectiu, generarem iniciatives i programes on es potenciï la participació esportiva en edats primerenques.
 • Ampliarem els circuits urbans i naturals salu- dables. Impulsarem un catàleg amb més itineraris per a practicar esport i senderisme de manera saludable, i adequats a diferents edats i capacitats físiques.
 • Crearem la regidoria de Benestar Animal, inclouren mesures i normatives per garantir el benestar i evitar el maltractament o la tortura d’animals. Impulsarem un pla d’esterilització d’animals del carrer i adequarem un espai per a animals abandonats.

HABITATGE

 • Proposarem convenis amb l’IBAVI i impulsarem la compra de terrenys per la construcció HPO d’habitatge de protecció oficial per tal de poder disposar d’habitatges per desenvolupar polítiques socials.
 • Crearem una borsa municipal d’habitatges destinats als joves i persones que tenguin di cultats per l’accés d’un habitatge.
 • Garantirem l’assessorament per a famílies i persones amb di cultats per mantenir la seva llar per tal d’anticiparnos davant situacions complexes, poder mediar i donar facilitats per l’accés de l’habitatge.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES

 • Aprovarem el Pla general d’ordenació urbanística
 • Bonificarem fins un 95% de l’impost de construc-cions, instal·lacions i obres, a les reformes d’immobles situats al centre històric de Felanitx.
 • Impulsarem i reencaminarem el departament d’Urbanisme de l’Ajuntament amb la finalitat d’acabar amb la llista d’espera de les llicències.
 • Posarem en marxa un pla estratègic de millora i embelliment del tot el terme municipal i regularem i planificarem l’equipament urbà, i la flora. A fi de que existeix un criteri comú a l’hora de l’execució de treballs al municipi.
 • Continuarem amb el reordenament de les zones d’aparcament del centre Felanitx amb la construcció d’aparcaments urbans, periurbans i dissuasius, adquirint solars per ser convertits en aparcaments.
 • Reformarem varis carrers, amb especial atenció als que formen part del centre històric com, Bastera, Jordi Sabet, Alou, Son Morei, i tram del carrer Major, amb empedrats i amb nous equipaments.
 • Reformarem la plaça de s’Arraval, convertint-la en una vertadera plaça, establint una zona de vianants i millorant les aceres.
 • Continuarem incrementant el nombre d’espais per a jocs infantils a places i parcs de tot el terme municipal, amb àrees de pícnic, i zones bio-saludables i desenvoluparem tasques d’humanització de places i espais públics amb especial atenció a la Part Vella i plaça de Sant Jaume a Portocolom, i la construicció d’un nou parc a Cala Ferrera.
 • Aposta total pel potencial del Parc Municipal de sa Torre, continuant amb les obres de millora i humanització dels espais, millora dels vestuaris, reforma dels banys públics, a fi de convertir-lo en lloc referent i familiar per a tota la ciutadania.
 • Millora de les instal·lacions de la Policia Local i serveis socials, amb l’estudi d’un possible canvi d’ubicació.
 • Reformarem l’Escola de Son Valls per convertir-la en un nou Local polivalent, social i alberg, oferint als veïns i veïnes un lloc on poder realitzar tot tipus d’activitats.
 • Construirem la coberta de les pistes esportives de Cas Concos, i continuarem el procés per acabar la plaça.
 • MANTENIMENT
 • Crearem la brigada d’acció immediata. Un equip de resposta ràpida per atendre les incidències que s’originin fora d’horari laboral.
 • Realitzarem un estudi i un pla director de totes les xarxes d’aigua del municipi per garantir l’aigua potable a tothom
 • Seguirem amb el procés de connexió d’aigua potable del pou de Sa Lleona fins a S’Horta.
 • Dotarem de clavegueram a la urbanització de Sa Punta i millorarem el de la Bassa Nova de Portocolom a fi de separar les aigües fecals de les pluvials.
 • Ampliarem els recursos destinats a la neteja del terme, així com també una lluita constant contra l’incivisme ciutadà.
 • Replantarem progressivament els arbres del nucli urbà que han caigut, han quedat malmesos o s’han desarrelat en els darrers anys. Aquests seran triats des d’un punt de vista sostenible.
 • Continuarem millorant el paviment dels carrers i vies per tal de reduir el soroll i augmentar la seguretat dels conductors/ es. També continuarem renovant la pintura de les senyals de trànsit horitzontals i marques vials.
 • Seguirem millorant els camins rurals de tot el terme, amb especial atenció a doblar la freqüència de desbrossat i de pavimentació.
 • ACCESSIBILITAT
 • Pla de xoc per eliminar barreres arquitectòniques dels edificis municipals i llocs públics, i política activa d’eliminació de qualsevol barrera física, tecnològica o mental, que impedeixi la llibertat d’accés als serveis, instal·lacions i establiments a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda
 • MOBILITAT
 • Ampliarem la xarxa de carrils bicis, sobretot els que connecten les zones de mobilitat entre parcs, centres escolars, zones esportives entre sí i ampliarem també els llocs d’aparcaments per a bicicletes. Construirem aceres i carril bici a la Ronda Nadal Batle, connectant amb el carrer Vapor santuari, millorant així l’accessibilitat a l’escola S’algar de Portocolom.
 • Posarem en marxa un pla de mobilitat a fi de potenciar mesures d’ordenació urbanística amb àrees de vianants, urbanisme de proximitat, reducció de les necessitats de desplaçament amb cotxe i usos urbans que afavoreixin els desplaçaments a peu.

SERVEIS SOCIALS

 • Continuarem amb la reforma de l’Hospici perquè es converteixi en un centre d’atenció i serveis referent a tot el Llevant, amb la posada en funcionament d’unitats de respir i pisos tutelats per a persones majors.
 • Crearem un servei permanent d’informació, protecció i assessorament a víctimes de maltractament, amb especial atenció al maltractament a menors.
 • Crearem una xarxa d’integració multicultural per a la realització d’intercanvis d’experiències culturals, gastronòmiques i artístiques, recuperant la gura de mediador cultural.
 • Impulsarem un servei permanent a la dependència i persones amb discapacitat, establint ajudes econòmiques, actuacions d’atenció domèstica, actuacions de cura personal i actuacions bàsiques de reforç psicosocial, incrementar els serveis de teleassistència, oferint informació i gestionant l’accés a centres especialitzats i a les ajudes autonòmiques o/i estatals.
 • Crearem un Servei d’informació, d’orientació i d’assessorament per a tots els ciutadans del terme de Felanitx amb l’objectiu d’informar, orientar, gestionar, valorar, mobilitzar i incrementar els recursos socials per tal de que els individus i famílies de Felanitx coneguin els seus drets, deures i puguin accedir als recursos socials existents.
 • Seguirem garantint els ajuts per subministraments bàsics a les persones i les famílies més necessitades: alimentació, habitatge, energia (aigua, gas i llum).
 • IGUALTAT
 • Impulsarem polítiques per garantir el respecte, la tolerància i la cohesió social, lluitar contra tota mena de discriminació per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o ideologia, orientació sexual o qualsevol altra condició i circumstància personal o social, assegurant la igualtat de tracte i d’oportunitats, especialment entre dones i homes.
 • Crearem la regidoria d’Igualtat, amb la què es voldrà garantir una adequada actuació davant els actes de discriminació o violència per sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual o gènere.
 • Farem complir les polítiques d’igualtat de gènere, garantint que les dones que han marcat la nostra història es tenguin en compte en el nomenament de carrers i reconeixements. Reivindicant el paper que han tingut en la història del municipi.
 • Garantirem plenament la igualtat real i efectiva en l’exercici dels drets de les persones LGTBI. Amb protocols de prevenció, per corregir i eliminar, dins l’àmbit públic i privat, tot tipus de discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere, garantint que es pugui viure la diversitat sexual i efectiva en plena llibertat. Complementat amb una col·laboració amb els centres educatius amb programes de visibilització del col·lectiu LGTBI.
 • Crearem una comissió municipal de la memòria històrica, a fi de garantir el compliment de la llei i l’eliminació de qualsevol vestigi de la dictadura.
 • INFÀNCIA
 • Augmentarem els recursos disponibles dels serveis socials per a incrementar i millorar la prevenció, així com la detecció del risc, dels nins i nines amb problemàtiques socials, assegurant la coordinació entre diferents nivells i sectors.
 • Seguirem impulsant el programa “Felanitx. Ciutat amiga de la infància” d’Unicef per continuar treballant en la millora de les condicions de vida dels nins, nines i adolescents i garantir els seus drets a través de polítiques que promoguin el seu desenvolupament integral i la seva participació.
 • Garantirem polítiques que promouen la participació dels infants del municipi, defensant els seus dret i escoltant les seves decisions i opinions sobre quines necessitats tenen, principalment, pel que fa als espais públics.
 • GENT GRAN
 • Apostarem decididament per un model d’atenció sociosanitària a les persones majors dependents i els seus familiars en el seu entorn comunitari, al voltant del seu domicili.
 • Impulsarem ajudes per a l’adaptació de l’habitatge que permetin a les persones grans seguir vivint a la seva pròpia llar. En col·laboració amb el Govern i el Consell, establirem plans de foment d’habitatges públics supervisats/tutelats en la comunitat per a persones majors i altres col·lectius vulnerables.
 • Suport a la unitat de convivència que constitueix tot un conjunt d’actuacions per facilitar el desenvolupament i el manteniment de l’autonomia personal, amb la nalitat de prevenir o retardar el deteriorament individual i social, promovent condicions favorables en les relacions familiars i de convivència.
 • Programes intergeneracionals, i promoció d’activitats transversals, obertes a la gent gran i entitats per facilitar la cohesió i la solidaritat intergeneracional. Crearem un grup per l’acompanyament i assistència dels nostres majors.
 • Continuarem apostant pels espais de formació de la gent gran, sobretot en els àmbits de alfabetització, formació digital i tallers de memòria.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

  TURISME
 • Continuarem amb polítiques actives de promoció turística de forma conjunta amb hotelers i restauradors i signarem acords de col·laboració amb cadenes hoteleres i d’excursions, per a la promoció del nostre municipi en els seus establiments.
 • Treballarem per posar en valor els nostres actius i atractius, potenciant el turisme rural i gastronòmic, a fi de donar a conèixer el nostre patrimoni, tra-dicions, la nostra gastro-nomia i producte local i així acollir un turisme de proximitat, interessat en un territori equilibrat i sostenible, amb un ric patrimoni cultural, històric i natural, i una important oferta comercial.
 • Seguirem apostant pels Closos de Can gaia com element desestacionalitzador, així com també altres llocs d’interès.
 • Donarem tot el suport institucional i facilitarem que Felanitx serveixi de localització per a produccions cinematogràfiques o publicitàries.
 • COMERÇ I INDUSTRIA
 • Continuarem impulsant FELANITX EMPREN, perquè sigui l’eix principal per estimular l’economia del municipi, i agilitar, donar suport i facilitant els tràmits burocràtics per a l’obertura de nous negocis i impulsant l’assessorament empresarial per autònoms i petites i mitjanes empreses, a través d’aquesta o cina.
 • Reducció de l’Impost d’Activitats Econòmiques pels emprenedors, autònoms i petites empreses de Felanitx i baixada de la taxa de fems de les activitats professionals.
 • Bonficació fins al 95% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, a aquells comerços que s’estableixin al centre històric, reformin el local, o que vulguin eliminar barreres arquitectòniques.
 • Continuar amb les ajudes econòmiques, subvenciones retornables i incentius scals pels emprenedors, autònoms i petites i mitjanes empreses de Felanitx.
 • Consolidarem la Borsa de Locals Buits i les Sub- vencions per l’establiment de nous negocis.
 • Crearem un viver d’empreses «espai coworking», per donar suport i fer costat a les iniciatives emprenedores dels nous empresaris o autònoms. Servei gestionat per Felanitx Empren.
 • Impulsarem i recolzarem les actuacions i iniciatives de l’Associació de Comerciants
 • Posarem en marxa un pla municipal amb accions per promocionar el comerç, la indústria i l’economia local. Promovent un comerç urbà de qualitat, proximitat i sostenible.
 • Continuarem amb programes de millora del Mercat municipal, obrint la possibilitat d’establir-hi nous usos, i el dotarem més recursos per la dinamització comercial de l’espai.
 • Establirem una nova fórmula per la gestió del sòl del polígon industrial, per tal d’atraure inversions econòmiques.
 • Seguirem amb l’estratègia de que Felanitx esdevingui la capital del Vi de Mallorca. Donant un suport total des de l’Ajuntament i apostant per tot tipus d’esdeveniments en col·laboració amb els cellers i la DO, a fi d’aprofitar els recursos econòmics que genera aquesta industria.-
 • FIRES I MERCATS
 • Continuarem amb la promoció dels mercats setmanals, com una oferta comercial i també turística de qualitat, a la vegada de un motor econòmic.
 • Potenciarem mercats de productes de segona mà, a fi d’incidir en la reducció en la adquisició de nous productes.
 • Impulsarem l’organització d’una fira anual de la sostenibilitat i l’energia, on empreses, institucions, organitzacions, persones puguin donar a conèixer productes, idees, accions que permetin a la ciutadania tendir cap a un model sostenible de societat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Festes i Verbenes per a tots els públics, inclusives, diverses i obertes, defugint de models monotemàtics.
 • Estarem al costat de les entitats i associacions, amb el suport i recolzament tècnic disponible per tal d’afrontar amb tranquil·litat els reptes normatius i legislatius que envolten la seva activitat dia rere dia i que cobreixen en moltes ocasions llacunes de la gestió municipal
 • Crearem la fira d’associacions i entitats felanitxeres, amb l’objectiu de promocionar i donar difusió de les seves activitats.
 • Reactivarem la participació ciutadana a través de la consolidació de les comissions municipals de festes i fomentarem el voluntariat com a element cohesionador i integrador del municipi.

EDUCACIÓ

 • Posarem a disposició del Govern els solars ne- cessaris per a la construcció de nova Escola.
 • Instarem el Govern de les Illes Balears per la implantació dels estudis superiors artístics a Felanitx. Obrint la possibilitat de que Felanitx aculli la seu de la Facultat de Belles Arts de la UIB.
 • Donarem suport -conjuntament amb altres administracions- a les escoletes, amb l’objectiu d’universalitzar l’educació de 0-3, així com també l’escoleta matinera.
 • Millores al menjador escolar de l’Escola Salgar de Portocolom.
 • Garantirem amb beques menjador la su ciència alimentària dels infants els 365 dies de l’any, així com millorarem les subvencions de transport, per a l’adquisició de llibres, per a la realització d’activitats escolars o extraescolars.
 • Crearem un programa de detecció, protecció, prevenció i erradicació davant casos de bullying, homofòbia, mobbing, amb especial atenció als educadors, treballadors socials, policia local, i funcionaris municipals.
 • Protecció dels entorns escolars contra la degradació, alcoholisme, drogues, violència, protecció en les xarxes socials.
 • Realitzar els tràmits necessaris amb la Conselleria d’Educació per la millora de les instal·lacions dels centres educatius del municipi.
 • Crearem el programa «descobreix Felanitx» orientat a nins i nines, perquè coneguin la història i les tradicions de Felanitx.
 • Obrirem una aula d’estudi al centre cívic de s’Horta pels nostres joves estudiants.

ESPORTS I JOVENTUT

  ESPORTS
 • Fomentar l’esport com a font de benestar, transmissió de valors i instrument de cohesió social, coordinant i donant suport a qualsevol tipus d’esdeveniment esportiu.
 • Crearem subvencions per esportistes individuals amb dificultats econòmiques.
 • Millorarem les instal·lacions esportives del municipi, atenent a les necessitats reals dels col·lectius implicats i construirem la pista per Atletisme i Rugby.
 • Treballarem noves línies de foment i visibilització de l’esport femení.
 • Millorarem l’accés al Camp de Futbol de Es Torrentó, amb un camí per a vianants i bicicletes. Construirem una nova entrada i millorarem les graderies i vestidors, garantint l’aigua calenta als usuaris.
 • Crear la Gala anual de l’esport, destinada a premiar, donar a conèixer i reconèixer els triomfs dels esportistes i equips esportius de Felanitx.
 • JOVENTUT
 • Creació d’un casal d’infants i Joves on s’oferiran activitats ludicoesportives i culturals i es posaran a la seva disposició sales de reunions, ordinadors amb accés a internet, etc.
 • Continuar impulsant els programes pel foment de l’ocupació de joves amb titulacions superiors a les administracions públiques, creant una ajuda municipal semblant a les finançades amb el programa europeu de garantia juvenil (com per exemple joves qualicats), per tal que es pugin flexibilitzar els requisits.
 • Desenvoluparem el Pla Municipal de Drogues posant especial atenció als programes de prevenció destinats als joves de 13 a 18 anys.
 • Revisarem el model d’escoletes d’estiu o d’altres períodes vacacionals, per intentar fomentar hàbits en la línia que reivindiquen els pares i mares.
 • Elaborar i executar un Pla municipal de Joventut que garanteixi la perspectiva jove a l’actuació política de totes les àrees de l’Ajuntament, en tant política de caire transversal. Aquest pla tindrà com a principal objectiu garantir la igualtat d’oportunitats entre els i les joves de Felanitx.
 • Fomentar la figura del Alumne Tutor als centres educatius del municipi. Un alumne de darrer curs que acompanyi a un de primer durant la seva integració al centre.

MEDIA AMBIENT, ECOLOGIA I SOSTENIBILIDAD

 • Tolerància zero amb els abocaments il·legals
 • Construirem la Deixalleria municipal
 • Implantarem mesures de foment dels vehicles elèctrics a través de bonificacions a vehicles de tracció mecànica.
 • Incidirem més en campanyes educatives i de sensibilització sobre les 3 “R” (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i en el consum responsable per reduir els residus.
 • Impulsarem els horts urbans de Felanitx, oferint a les escoles i escoletes espais on poder desenvolupar programes per apropar els nostres nins i nines a l’agricultura.

CULTURA, PATRIMONI I BIBLIOTEQUES

  CULTURA
 • El nou Auditori serà una realitat. Oferint així, als creadors, usuaris i públic unes infraestructures culturals de qualitat i crearem sales d’assaig pels grups de música felanitxers.
 • Suport decidit als grups musicals i teatrals, artistes plàstics, escriptors, artesans, etc, a través de programacions que els permetin apropar seus treballs a la població en les millors condicions.
 • Creació de l’escola de teatre a les instal·lacions de l’auditori, així com posar a l’abast sales d’assaig per grups de teatre.
 • Obrirem una seu del Conservatori de Musica i dansa a Portocolom.
 • Dinamitzarem les arts escèniques formant part de Xarxes de Teatres i Auditoris públics.
 • Continuarem donant total suport a les Jornades d’Estudis locals.
 • Es farà el Pla Cultural de Felanitx, amb les línies a seguir en àmbit cultural de cara als pròxims 20 propers anys
 • S’organitzaran exposicions itinerants de contingut formatiu i cultural pels centres educatius del terme municipal. El motiu i la temàtica de les exposicions seran determinats per la direcció dels centres, gent del sector i l’ajuntament, i sempre seran de caràcter didàctic i pedagògic.
 • Suport total a les agrupacions folklòriques i entitats culturals, qui tanta feina fan en preservar les nostres tradicions i cultura. És per això que garantirem les ajudes a donar a conèixer les nostres arrels fora de l’illa i ampliar la quantia subvencionable.
 • Facilitar la difusió de l’art urbà, oferint superfícies municipals i promovent la col·laboració de propietaris particulars, perquè els murs i façanes s’omplin d’aquesta modalitat artística i a la vegada millorar la aparença d’espais degradats o de poca qualitat estètica.
 • Crearem una línia d’ajuts econòmics per estudiants d’estudis artístics, musicals i d’arts escèniques. A fi d’ajudar a les seves famílies i potenciar el talent d’aquests nous creadors i creadores.
 • Crearem els premis Ciutat de Felanitx, guardo anual per reconèixer la figura d’una personalitat, entitat o col·lectiu i que mereixin un reconeixement per part de la població. Aquest guardo serà de proposta i d’elecció popular.
 • Augmentarem les dotacions econòmiques dels premis Miquel Bauçà de poesia i el premi d’Arts plàstiques ciutat de Felanitx.
 • BIBLIOTEQUES
 • Reforma i ampliació de la Biblioteca de Portocolom, oferint una nova sala per estudi i una nova sala infantil.
 • Augmentarem el pressupost de les Biblioteques Públiques, ampliant així els recursos adients per tal d’obrirles més a la ciutadania i incrementant l’oferta de llibres disponibles i publicacions disponibles.
 • Impulsarem Pla de foment de la lectura a les nostres biblioteques i centres educatius, per garantir així la comprensió lectora.
 • PATRIMONI
 • Construirem el Parc Prehistòric dels Closos de Can Gaia
 • Participarem activament en decidir el futur del Sindicat de Felanitx en el moment de ser de titularitat pública, a fi de que aculli un centre de creació artística i el Centre d’Interpretació de l’obra de Miquel Barceló.
 • A fi de protegir el nostre patrimoni, farem un seguiment exhaustiu a tots els BIC, Bens d’Interès cultural, per tal que es compleixi amb la normativa. De no ser així instarem al Consell de Mallorca a iniciar els tràmits per obligar el compliment i arribat el cas expropiació, amb una especial atenció amb el Castell de Santueri i la Plaça de toros.
 • Iniciarem el procés de digitalització de la documentació de l’Arxiu Històric, a fi d’adherir-nos a una futura xarxa de Arxius, gestionada pel Consell de Mallorca.
 • Impulsarem la conservació dels documents audiovisuals (fotogra es, documents sonors, imat- ges, etc.). És per això que des de l’Arxiu municipal començarem una tasca de documentació i adquisició de tot aquest fons patrimonial en mans particulars, garantint així la seva conservació com part de la nostra història.
 • Crearem la plaça de tècnic de Patrimoni.
 • Augmentarem el pressupost destinat a les excavacions arqueològiques.