#CANVISEGUR

Socialistes Felanitx

Programa Electoral 2015

Ajuntament

Crearem un portal de transparència com aposta real per garantir la claredat i honestedat com a forma de bon govern i la rendició de comptes.

 • Sistema de Open Data. Per l’accés a tots els ciutadans a tota la informació referent a les comptes del ajuntament.
 • Els representants locals publicaran cada anys un model únic de les declaracions de bens
 • Es tornaran a fer dotze plenàries anuals
 • Els plens municipi als es retransmesos en directe per internet publicant a cada sessió per també ser vista posteriorment.
 • A final de cada any, l’equip de govern passarà comptes amb els ciutadans a traves d’una assemblea pública per explicar al detall el que s’ha realitzat i en que s’ha invertit els doblers
 • No inclourem a les nostres llistes a processats, encausats o acusats en procediments judicials.
 • Millorar l’accessibilitat telemàticament.
 • Assemblea pública del equip de govern amb els ciutadans
 • Trasllat de l’oficina del batle es trasllada a tots els municipis de forma periòdica.
 • Millora de les xarxes de Wifi, i posar-ne a tots els llocs públics dels municipis.

Serveis Socials

Impulsarem un servei permanent a la dependència i persones amb discapacitat, establint ajudes econòmiques, actuacions d'atenció domèstica, actuacions de cura personal i actuacions bàsiques de reforç psicosocial, incrementar els serveis de teleassistència, oferir informació i gestionar l’accés a centres especialitzats i a les ajudes autonòmiques o/i estatals.
Crearem un servei permanent d' informació, protecció i assessorament a víctimes de maltractament incloent a la policia local i a l’equip dels serveis socials personal especialitzat en aquest tipus de problemàtica.
Crearem l’oficina per desnonaments i execucions hipotecàries on es lliurarà assistència social i jurídica i es facilitaran opcions temporals per tal de que tothom pugui disposar d’un habitatge digne (habitatge gratuït, ajudes econòmiques, etc.).
Crearem un Servei d'informació, d'orientació i d'assessorament per a tots els ciutadans del terme de Felanitx amb l'objectiu d'informar, orientar, gestionar, valorar i mobilitzar i incrementar els recursos socials per tal de que els individus i famílies de Felanitx coneguin els seus drets i deures i puguin accedir als recursos socials existents.
Crearem una borsa municipal de habitatges destinats als joves i persones amb dificultats econòmiques. Regularem de les cartes per obtenció d’aliments per tal de garantir un accés just i igualitari.
Activarem protocols de detecció de maltractament a dones, i infants a totes les administracions locals.

Educacio

Obertura de les escoles fora de l’horari lectiu i aprofitarem el potencial del nostres centres educatius, especialment biblioteques, fora de l’horari escolar, a fi de donar-li un nou us i creant cursos d’Alfabetització tecnològica municipal per promoure l’ús de noves tecnologies. Amb programes de suport gratuït per aquells estudiants que ho necessitin i no puguin accedir degut a la seva situació econòmica-familiar.
Establirem un sistema de beques menjador, de transport, per a l’adquisició de llibre, per a la realització d’activitats escolar o extraescolars i per la matrícula universitària, per tal de garantir la igualtat entre els més petit i el jovent i el seu accés a l’educació
Creació d’un banc de reutilització de llibres escolars amb una xarxa que faciliti a les famílies i especialment les menys pudents, ampliant també la partida de beques per adquisició de llibres i menjador escolar, inclosos els mesos d’estiu, en funció de la renta familiar.
Impulsaren el servei d’atenció socioeducativa amb el reforç de les figures Policia tutor i educadors socials.

 • Detecció, protecció, prevenció i eradicació davant casos de bullying, homofòbia, mobbing, amb especial atenció als educadors, treballadors socials, policia local, i funcionaris municipals
 • Protecció dels entorns escolars contra la degradació, alcoholisme, drogues, violència, protecció en les xarxes.

Joventut i esports

Esports seran un accés universal com un dret als ciutadans, sense cap tipus de discriminació, per edat, sexe, condició sexual, social, cultural o ètnica. Creant un bons que es posaran a la disposició de les famílies i persones dificultats econòmiques.
Poliesportiu Guillem Timoner: Millores de les instal·lacions esportives. Vestuaris del edifici antic, aigua i calefacció. Fer les gestió per la construcció de les pistes Atletisme a fi de abastir les necessitats de tots els esportistes
Poliesportiu Toni Penya: Construcció d’un edifici per emmagatzematge del equipament. Crear la figura d’un conserge pel manteniment del lloc.
Millor del Camp de Futbol de Es Torrentò amb millores de les instal·lacions esportives. Vestuaris del edifici antic, aigua i calefacció.
Restabliment del Club d’esplai oferint diverses activitats ludicoesportives per a nins i nines entre 8 i 16 anys. Reprendrem el conveni amb l’antiga acció catòlica.
Creació d’un casal de Joves on s’oferiran activitats ludicoesportives i culturals i es posaran a la seva disposició sales d’assaig, ordinadors amb accés a internet, etc.

FELANITX ACTIU

Crearem aquesta oficina perquè sigui l’eix principal per estimular l’economia del municipi, i agilitar i donar suports a tots els processos.

 • Establiment d’una xarxa d’ajudes econòmiques, subvenciones retornables i incentiu fiscals per als emprenedors, autònoms i petites i mitjanes empreses de Felanitx.
 • Facilitarem els tràmits burocràtics per l’obertura de nous negocis.
 • Impulsarem l’assessorament empresarial per autònoms i petites i mitjanes empreses, a traves d’aquesta oficina.
 • Creació d’una plataforma online d’oferta de locals per l’establiment de nous negocis.
 • Crearem d’un serveis de publicitat actiu dels negocis del poble amb especial interès als actes o esdeveniments organitzats pels mateixos com concerts, ofertes, promocions, etc.
 • Creació de borsa de treball: Crearem una xarxa de contractació pública per a persones a l’atur per cobrir el serveis públics (professors de suport, treballadors socials, personal de neteja i manteniment, monitors de temps lliure, etc.).
 • Fomentar la compra de les parcel·les del polígon Felanitx facilitant les gestions amb Gestur Balear, actual gestor de la compra venda dels solars i aplicant rebaixes fiscals sobre els impostos locals com l’Impost sobre Bens Immobles, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres o l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 • Impuls al sector immobiliari per fomentar la venda i/o lloguer d’habitatges oferint subvencions per la seva reforma, supressió l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i rebaixa de l’Impost sobre Bens Immobles i l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana durant un període de 4 anys

Mobilitat i urbanisme

 • Reordenament zona aparcament centre Felanitx amb la construcció d’aparcaments urbans, periurbans i dissuasius. Adquirint solars per ser convertits en aparcaments.
 • Eliminar la zona ORA del centre, al finalitzar la concessió.
 • Condicionar la carretera a sa Punta i fer-la accessible habilitant una zona peatonal i ciclista.
 • Creació de més carrils bici i per als vianants prioritzant el que habilitaria la unió de l’institut amb el Pavelló de Felanitx i la part vella de Portocolom i l’Arenal.
 • Part Vella i plaça de Sant Jaume a Portocolom es faran els estudis de mobilitat a Portocolom, amb especial focus a la Part vella. Pavimentar la plaça amb pedra plana a fi d’embellir la plaça, i així potenciar l’ús municipal del lloc. Eliminar l’estacionament i redistribuir i ordenació de les zones de aparcament a la part vella.
 • Crearem un Parc amb àrees infantils i biosaludables a Cala Ferrera
 • Completarem el projecte de la plaça de Cas Concos garantint que la plaça sigui completa i ordenar així la zona d’aparcament del centre del poble.
 • Millorar les parades de transport públic implantant bancs i cobertura pels dies de pluja.
 • Crearem un programa de rigor Paisatgístics a fi de regular i planificar l’equipament urbà, (papereres, enllumenat, bancs, jardineres...) així com la flora, ordenar els recursos, i potenciar la fauna autòctona. Creant així una xarxa també de micropulmos, amb parcs, zones verdes i jardins verticals. A fi de que existeix un criteri comú a l’hora de execució de treballs al municipi.
 • Planificarem i articularem una xarxa d’Espais verds amb equipament a zones verdes i espais públics, regulant la normativa de manteniment, i dels sols cedits per fer zones verdes.
 • Dotarem de enllumenant de la via de Cintura de Felanitx i Portocolom
 • Dotació de clavegueram per tal de fer arribar el clavegueram a totes les urbanitzacions d’afluència turística, potencialment per separar les aigües pluvials de les fecals
 • Garantirem i reforçarem l’arribada d’aigua potable a tot el municipi.

Tercera edat

Iniciarem la reforma i la reobertura de l’Hospici. Convertir-lo en un centre de dia i residencia perquè retorni al seu us original.
Suport a la unitat de convivència que constitueix tot un conjunt d'actuacions per facilitar el desenvolupament i el manteniment de l'autonomia personal, amb la finalitat de prevenir o retardar el deteriorament individual i social promovent condicions favorables en les relacions familiars i de convivència.
Creació d’un grup per l’acompanyament i assistència dels nostres majors.

Policia Local

Impulsarem l’ampliació de la comissaria de Policia per que conti amb les dependències necessàries com Calabossos, zones interiors per aparcament, gàbies de custodia de animals perduts
Recuperarem el servei de recollida i custodia de les mascotes perdudes per part de la Policia Local durant 24h
Garantir una adequada actuació davant els actes de discriminació o violència per sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual o gènere.

Brigada Municipal

Impulsarem la imatge del poble amb el reforç de la brigada Municipal amb la contractació de nou personal per reforçar la temporada alta, fires i festes.

Reforma Hotelera

Gestionar i negociar una reforma de l’oferta hotelera de Portocolom, Cala Ferrera i Cala Serena oferint incentius fiscals, subvencions retornables, entre d’altres, per tal d’atreure un turisme de més qualitat.

Energies renovables

Renovarem tota la xarxa de enllumenat públić de tot el municipi per una de baix consum, a fi de reduir la despesa elèctrica.

Fires, mercats i festes

Reestructuració total i reconversió del mercat amb una diversificació de l’oferta, la baixada de les taxes municipals amb compromís de permanència, el foment de la agricultura ecològica i la seva comercialització, així com el mercat de segona mà.
Recuperarem les festes populars augmentant la partida pressupostaria perquè tornin a ser el que eren. Centrades amb la participació i la implicació ciutadana. Crearem un consell local de festes format per col·lectius, associacions, empreses i veïns, a fi de que totes les festes siguin consensuades per la gent

Centre Cultural

Redirecció del Centre Cultural a fi de arribar a criteris de selecció vàlids, i el rellançament del mateix. Crearem un consell local cultural i de les arts, amb la participació dels creadors/es locals i les seves organitzacions representatives. Creant informes de seguiment i propostes al ple de l’ajuntament de la estratègia cultural local.
Crearem un programa de Beques de residencia per la gestió del centre culturals per estudiants, estades de un mes amb un incentiu i domicili per dormir.

Promoció de les arts i la creació

  Fomentarem Ensenyances artístiques al accés a la cultura a edats primerenques
  Promoció cultural i Creació de certàmens literaris, de fotografia, il·lustració, disseny, música, teatre, etc..
  Fomentarem les Xarxes d’Ensenyances artístiques per l’accés a la cultura a totes les edats especialment a les primerenques, música, teatre, dansa, arts.
  Reformarem l’Auditori de Felanitx i condicionament de l’edifici per la seva explotació i ús, Creació de l’escola de teatre.
  Dinamització (Xarxes de Teatres i Auditoris públics).
  Augmentarem la partides pressupostaries per Biblioteques per l’adquisició i renovació de fons de biblioteques publiques i revitalitzarem els plans de foment de la lectura en municipis.

Patrimoni i arqueologia

Gestionarem i impulsarem l’actuació de patrimoni als edificis històrics afectats pel BIC, potencialment centrats amb la coperativa “El Sindicat” i La plaça de Bous “La Macarena”, perquè acabi la seva degradació i tornin a ser edificis públics i accessibles a tots als veins
Impulsarem la reforma de edificis històrics amb reduccions del IBI, Subvencions per a reforma de façanes i supressió d’impost ICIO a totes les edificacions dintre de BIT en un període de 4 anys.
Obrir els Edificis històrics amb nous usos d’aquests edificis, que garanteixin la seva conservació conjugant tipologies, estructura, historia i representativitat. Convertint-los ens espais de creació.
Fomentarem l’arqueologia amb la millora dels Clossos de Can Gaia, amb la compra dels solars afectats pel BIC. Subvencionar les excavacions a fi de que puguin arribar a ser autofinanciadades i poder ser visitades. Es faran les gestió per crear el Centre Interpretació talaiòtica de la Illa de Mallorca. Editar totes les publicacions pendents.